Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Stypendium szkolne 2023/2024

Informujemy, że od 1 września 2023 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w MOPR w terminie do 15 września 2023 r., a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2023 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,
 • zaświadczenie z zakładu pracy,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z MOPR (pomoc społeczna, pomoc socjalna),
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne), gdy była prowadzona w 2022 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz kserokopia pitu za dany rok,
 • w przypadku działalności gospodarczej (ryczałt) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie,
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

Prawo do otrzymania stypendium w 2023 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki, wystawionego na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:

 • zakup podręczników od lipca 2023 r.,
 • pozostałe materiały szkolne od lipca 2023 r. do grudnia 2023 r. - według wykazu wydatków kwalifikowanych,
 • abonament internetowy od września 2023 r. do grudnia 2023 r.,
 • bilety za dojazdy do szkoły od września 2023 r. do grudnia 2023 r.

Wniosek można pobrać:

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w pokoju  Nr 1 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 12,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres MOPR.

Informacji merytorycznych udziela Pani Beata Paszczyk – pokój nr 1, tel. 29 7644130.

Banery/Logo