Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Informacja dotycząca dodatku węglowego

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Zmiany w naborze wniosków

o dofinansowanie ze środków PFRON w 2022 r.

Kierowanie do domu pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej przeznaczone są dla osób wymagających całodobowej opieki, której powodem może być wiek, niepełnosprawność, choroba. A także dla osób nie potrafiących samodzielnie funkcjonować i zaspokajać swoich potrzeb w codziennym życiu, którym niemożliwe jest zapewnienie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przez rodzinę i miasto Ostrołęka.

Osoby z terenu miasta Ostrołęki, jak również innych gmin w miarę posiadanych wolnych miejsc, mogą ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej na terenie miasta Ostrołęki.

Kierowanie do domów pomocy społecznej

Na terenie Ostrołęki funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ostrołęka, ul. Rolna 27
ilość miejsc: 233
Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce

Dom Pomocy Społecznej PCK dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ostrołęka, Aleja Wojska Polskiego 32
ilość miejsc: 16

Placówki te zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu.

Mieszkańcy DPS m.in. mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w pracowniach terapii zajęciowej: wikliniarskiej, rzeźby, stolarstwa artystycznego, plastycznej, gastronomicznej, krawieckiej, muzycznej, informatycznej, rękodzieła, sztuki użytkowej, zdobnictwa i dekoratorstwa, ceramicznej oraz sekcji wędkarskiej, zajęciach rehabilitacyjnych i ogrodniczych. Domownicy mogą skorzystać z biblioteki i czytelni oraz wielu propozycji kulturalno-oświatowych.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ustala prezydent miasta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku.

Mieszkańcy domu pomocy wnoszą odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu. Na każdą z osób przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r., domy pomocy społecznej otrzymują dotację z budżetu państwa.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób przyjętych do domu pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane po 1 stycznia 2004 r., wnosi:

  1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową, w przypadku:
    a) osoby samotnie gospodarującej, jeżeli posiadany dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
    b) osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

- przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w punktach 1-3.

W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w pkt 2 zawarcia umowy, na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala w drodze decyzji administracyjnej.

Natomiast w przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w pkt 2, zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, oraz niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala, w drodze decyzji, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu i opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. W sytuacji tej, wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, ustala się proporcjonalnie do liczby osób obowiązanych do jej wnoszenia.

W przypadku niewywiązywania się ww. osób z obowiązku opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, ustalonego w decyzji lub umowie, o której mowa w art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wydatki gminy podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kierowanie do domów pomocy społecznej

Banery/Logo