Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Miło jest nam gościć Państwa na naszej nowej stronie!

Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa użytku naszą nową stronę internetową! Z myślą o potrzebach naszych Klientów i dynamicznie rozwijającej się technologii mobilnej przeprowadziliśmy odświeżenie naszej witryny.

Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa platforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej

Karta Dużej Rodziny

Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny” to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie i wspieranie rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 
Zasady korzystania z Karty
  1. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje karta bez ograniczeń wiekowych.
  2. Przez rodzica (rodziców) rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. Natomiast przez dziecko w rozumieniu rozporządzenia rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.).
  3. Rodzic, który nabył uprawnienia (bezterminowo) wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielska lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic jednak nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  4. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
  5. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z uprawnień odpowiednio przez okres do którego zostały mu przyznane, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.
  6. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana przez wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej i na jego wniosek, bezpłatnie. Przyznanie karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  7. W przypadku zagubienia lub utraty Karty Dużej Rodziny, członek rodziny wielodzietnej może wystąpić z wnioskiem o przyznanie duplikatu Karty. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 10 zł . Wpływy z powyższej opłaty stanowią dochód budżetu państwa. W uzasadnionych przypadkach, wójt może odstąpić od pobierania opłaty.
  8. Prezydent przyznając Kartę, informuje członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne), na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu. Poza obowiązkiem informowania członków rodzin wielodzietnych o stronie internetowej, informuje ich również poprzez obwieszczenie aktualnego wykazu uprawnień przysługujących na podstawie programu lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej gminie sposób publicznego ogłaszania.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Banery/Logo